Logo UK

Co je Open Access?

wordle

~ Otevřený přístup (Open Access, OA) znamená bezplatný neomezený online přístup k vědecké literatuře a k odborným informacím, zejména k plným textům vědeckých článků publikovaných v recenzovaných časopisech, ale také k monografiím a dalším cenným informačním zdrojům.

   Slovníček OA pojmů

   Problematika otevřeného přístupu

~Pokud vás zajímá problematika otevřeného přístupu, zde najdete přehled zajímavých zdrojů, které o ní informují.

Jedná se o neomezený online přístup, který je pro uživatele zdarma a bez většiny copyrightových a licenčních omezení. Otevírá jim přístup k publikacím, jež jsou jinak tradičně zpřístupňovány jen za úplatu (formou předplatného, licence, pay-per-view apod.), zejména k časopiseckým článkům, publikovaným v recenzovaných časopisech.

Smyslem OA je zajistit pro uživatele zdarma dostupnost odborných textů v elektronické podobě a umožnit, aby sdílení znalostí ve společnosti (zejména mezi vědci a v akademickém prostředí) probíhalo rychle a bez omezení - bez finančních, právních nebo technických bariér (kromě přístupu k internetu jako takovému; viz Budapešťská iniciativa).

Otevřený přístup by měl umožnit všem uživatelům veřejně dostupného prostoru na internetu vyhledávat, číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, odkazovat na plné texty článků, indexovat texty, využívat vědecká data, vkládat je do softwaru nebo je použít pro jakýkoliv další zákonný účel.

OA vznikl jako reakce na klasický systém distribuce vědecké literatury zprostředkovaný velkými producenty a vydavateli, který vedl v poslední době k neustálému zvyšování cen za přístup k aktuálním vědeckým článkům (informacím) a v důsledku toho také k omezenému či zpomalenému sdílení nejnovějších poznatků.

Otevřený přístup představuje alternativu vůči tradičnímu publikačnímu procesu, oba modely však nestojí v přímé opozici. Otevřený přístup rozšiřuje možnosti distribuce vědeckých poznatků, aniž by narušoval dominantní postavení vydavatelů vědeckých časopisů. Pro vědeckou komunitu znamená OA adekvátní postoj k šíření vědění ve virtuálním prostředí dnešního internetu.

Co OA přináší?

  • Přístup ke kvalitním odborným informacím zdarma a odkudkoli
  • Rychlejší sdílení nejnovějších poznatků a zefektivnění vědecké komunikace
  • Zviditelnění, zvýšené využívání a větší ohlas vědeckých publikací
  • Zvýšení vlivu publikací financovaných z grantových nebo veřejných prostředků
  • Zviditelnění vědeckých výsledků univerzity a celkové zvýšení její prestiže

Jak může pomoci knihovna/univerzita?

  • Poskytnout informace o OA
  • Doporučit OA časopisy z oboru
  • Zkontrolovat renomé a validitu OA časopisu či konference
  • Zjistit jaký postoj k OA zastává vydavatel, u kterého chci publikovat
  • Zprostředkovat uložení článku v repozitáři (např. repozitář ČVUT)

Nejvýznamnější iniciativy otevřeného přístupu

K šíření otevřeného přístupu přispívá řada mezinárodních iniciativ, mezi hlavní patří následující iniciativy:

Budapešťská iniciativa

(Budapest Open Access Initiative, BOAI) z února 2002 definuje otevřený přístup jako: „free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts…" a doporučuje dva základní možné způsoby, jak vědecké informace (především recenzované vědecké články) volně zpřístupňovat: prostřednictvím autoarchivace publikovaných článků v digitálních repozitářích a prostřednictvím publikování v časopisech s otevřeným přístupem.

Prohlášení o otevřeném přístupu k publikování z Bethesdy

(Bethesda Statement on Open Access Publishing) z června 2003 bylo výsledkem setkání o otevřeném přístupu pořádaného Howard Hughes Medical Institute. Pozitivní stanovisko k OA vyjádřily pracovní skupiny zastupující nadační organizace, knihovny a vydavatele, vědce a vědecké instituce. Prohlášení pokládá publikaci za volně dostupnou v případě, že autoři a vlastníci copyrightu udělují každému uživateli svobodné, nezrušitelné, celosvětové, trvalé právo k přístupu, včetně licence pro využití a distribuci práce, a že kompletní verze práce bude uložena do některého z online repozitářů, který podporuje akademická instituce, vědecká společnost, vládní agentura apod., podporující otevřený přístup, neomezenou distribuci, interoperabilitu a dlouhodobou archivaci.

Berlínská deklarace

(Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities) z října 2003 navazuje na předchozí dvě iniciativy a zdůrazňuje důležitost široké a rychlé dostupnosti znalostí nejen klasickou formou, ale zejména prostřednictvím internetu. Otevřený přístup definuje jako všem dostupný zdroj lidského poznání a kulturního dědictví, který byl uznán vědeckou komunitou.

Evropská unie

Evropská unie vyhlásila OA jako jednu ze svých šesti iniciativ v rámci programu Science in Society. K myšlence OA se připojila pilotním programem Evropské komise Open Access Pilot in 7FP, který podporuje myšlenky otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu podpořeného z finančních prostředků 7. rámcového programu.

Od příjemců finančních dotací ze 7 vědních oblastí se očekává, že uloží recenzovaný článek nebo jeho finální verzi do online repozitáře a zajistí otevřený přístup k tomuto článku během 6 až 12 měsíců od jeho vydání (rozdílné časové embargo odpovídá zastarávání informací v jednotlivých vědních disciplínách).

Na program navazuje projekt OpenAIRE, který má poskytnout podpůrnou informační infrastrukturu pro realizaci pilotního programu. Každá ze zúčastněných zemí vytvoří v rámci projektu kontaktní místo pro komunikaci mezi řešiteli projektu a pro předávání informací na národní úrovni.