Logo UK

Otevřená výzkumná data

Otevřený přístup k výzkumným výsledkům, otevřená věda, otevřené inovace jsou prioritními tématy EU. EU volá po poskytování otevřeného přístupu k výzkumným výsledkům financovaným z veřejných prostředků do roku 2020. Evropské i světové univerzity tento trend aplikují. Open Access tedy již není otázka ZDA, ale KDY, JAK a JAK RYCHLE.

Otevřená data v projektech Horizont 2020

Od roku 2017 bude ve všech nových projektech H2020 vedle povinnosti zpřístupňovat publikované výsledky také povinnost zpřístupňovat výzkumná data.. Víte, co to obnáší?

Cílem je poskytovat data tzv. FAIR: 'Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable'.

1. Jaká data se zpřístupňují?

Primárně se povinnost týká zpřístupnění podkladových dat pro publikace vzniklé v rámci projektu.

Sekundárně - nepovinně - lze zveřejnit veškerá data vygenerovaná v rámci projektu.

2. Výjimky a možnost vyvázání se ze zpřístupňování dat

Vyvázání je možné kdykoli a v jakémkoli rozsahu. Lze o něj požádat v grantové žádosti, před i po podepsání grantové smlouvy, dokonce i kdykoli v průběhu řešení projektu. V tomto případě se osvobození z povinnosti zveřejňovat data vztahuje zpětně na celý projekt.

Z povinnosti zveřejnit data se lze vyvázat úplně nebo jen částečně. V rámci žádosti o vyvázání z této povinnosti lze identifikovat soubory, které mohou a které nemohou být zveřejněny.

Důvody pro vyvázání mohou být následující:

  • projekt negeneruje žádná data
  • data budou předmětem patentu či jiné formy průmyslově právní ochrany
  • data budou důvěrného nebo tajného charakteru, nelze je zveřejnit z bezpečnostních důvodů
  • data budou mít charakter osobních údajů
  • zveřejnění dat znemožní dosažení cílů projektu
  • data nelze zveřejnit z jakéhokoli jiného legitimního důvodu  (v projektové žádosti lze tyto důvody uvést)

Pro zveřejnění dat se doporučuje princip 'as open as possible, as closed as necessary', tj. zveřejnit data, která veřejná být mohou.

3. Data Management Plan (DMP)

DMP je podrobný popis toho, jaká data Váš projekt vygeneruje (pokud nějaká) a jak s nimi budete nakládat v průběhu i po skončení projektu. DMP není nutné sestavovat v případě úplného vyvázání se z povinnosti zpřístupnit data.

DMP popisuje následující aspekty:

  • jaké typy a formáty dat a jakým způsobem vzniknou
  • jaké standardy budou aplikovány pro identifikaci a nalezitelnost dat (metadata, trvalé identifikátory)
  • kde a jak budou data uchována a dostupná
  • zda a za jakých podmínek budou data k dispozici pro opětovné využití (licencování dat).

Termíny předkládání a verze DMP:

DMP je povinným výstupem projektu, první verzi je závazné předložit do 6 měsíců od zahájení projektu. V průběhu projektu se zpracovávají podrobnější verze, které pouze podrobněji zpracovávají jednotlivé body. DMP se aktualizuje kdykoli dojde k významné změně vztahující se k výzkumným datům, minimálně pro průběžné a závěrečné projektové zprávy.

Nástroje pro sestavení DMP:

Obsah DMP je uveden v příloze materiálu "Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020". Na základě těchto požadavků existují online nástroje, které lze pro sestavení jednotlivých verzí DMP využít. Lze vytvářet různé DMP různé verze, lze je aktualizovat, měnit, sdílet i exportovat v požadovaném formátu.

Vhodným a jednoduchým nástrojem je např. britský DMP Online.

Náhled DMP: DMP úvodní verze - DMP podrobná verze

4. Uložení a zpřístupnění dat

Preferuje se uložení v repozitáři, který podporuje vhodné datové formáty, metadatové standardy a licencování. Je potřeba provázat data s publikací. Vhodné je data publikovat pod otevřenou licencí CC BY nebo CC0.

Lze využít libovolný repozitář, který je těmto požadavkům přizpůsoben, např. institucionální, předmětový, či jakýkoli jiný repozitář. Seznam ryze datových repozitářů je dostupný v registru: Registry of Research Data Repositories.

5. Související finanční náklady

Náklady spojené s uložením a zpřístupněním výzkumných dat jsou uznatelným nákladem projektu.

 

Související dokumenty:

Dokumenty EK: