Logo UK

DOI na ČVUT

Co je DOI?


Mezinárodní jednoznačný a trvalý identifikátor elektronického dokumentu, který zajišťuje trvalý odkaz na konkrétní elektronický dokument v prostředí internetu. Přiděluje se na základě členství ČVUT v registrační agentuře CrossRef.


K čemu je dobré a čemu se přiděluje?

 • Poskytuje trvalý odkaz na plný text, příp. na stránku, ze které je plný text dostupný. Přiděluje se libovolným typům online dokumentů, u kterých je žádoucí trvalý identifikátor (viz crossref.org)
 • Takovým typem dokumentů mohou být např. časopisecké články, kapitoly v knize, konferenční příspěvky, příspěvky ve sborníku, normy, technické zprávy, kvalifikační práce, samostatné tabulky, grafy, vyobrazení, datové soubory apod.
 • DOI je přidělováno jak textům, které jsou publikovány v režimu OA, tak textům, které jsou publikovány v režimu předplatného.
 • Společně s identifikátorem autora ORCID je využíváno autory, institucemi a vydavateli pro jednoznačnou identifikaci autora a jeho díla.

 

Struktura DOI


DOI je alfanumerický řetězec. Skládá se z prefixu, který je přidělený každé instituci registrační agenturou (CrossRef) a sufixu, který si ČVUT určuje samo. V rámci jednoho časopisu, konference, nebo například ediční řady, ale i v rámci jedné instituce je vhodné, aby byla základní struktura sufixu jednotná. Povoleny jsou libovolné znakové řetězce oddělené tečkou, lomítkem, pomlčkou. Podrobné informace o syntaxi sufixu jsou k dispozici na webu nápovědy ke CrossRef.


ČVUT je registrované jako vydavatel u registrační agentury CrossRef, platí roční poplatek.

 • Na základě tohoto členství je ČVUT přidělen prefix: 10.14311/.
  • 10: identifikátor systému DOI
  • 14311: identifikátor ČVUT v systému DOI
 • Sufix pro ČVUT (dle běžné praxe v zahraničí):
  • Zkratka názvu zdroje (časopisu, konference).rok.ročník.ID článku (4místné)
  • Např. pro Acta Polytechnica, rok 2013, 53. ročník a článek s interním ID 0395 je sufix: AP.2013.53.0395
 • Plný tvar DOI je pak následující: 10.14311/AP.2013.53.0395

 

Možná forma zápisu DOI

Uvozeno „DOI:“ : DOI:10.14311/AP.2013.53.0395
Přímý odkaz: http://dx.doi.org/10.14311/AP.2013.53.0395
Více informací o formě zápisu DOI - viz web CrossRef

 

Jak DOI funguje?

Kliknete na odkaz DOI a dostanete se ihned na plný text článku, nebo na stránku, ze které je plný text k dispozici.

 

Jak pomocí DOI citovat?

Identifikátor DOI se uvádí v bibliografické referenci. DOI je běžný údaj, většina citačních stylů a generátorů citací s tímto již umí pracovat.

Příklad:

CALAFIORE, Giuseppe C., Fabrizio DABBENE and Roberto TEMPO. Research on probabilistic methods for control system design. Automatica [online]. Elsevier. July 2011, Vol. 47, issue 7, pp. 1279-1293. ISSN 0005-1098. [vid. 17 June 2011]. DOI: 10.1016/j.automatica.2011.02.029. Dostupné též z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005109811001300

 

Pro koho a za kolik?


DOI na ČVUT může využít každý vydavatel časopisu, pořadatel konference, každý autor nebo editor, který má zájem o trvalý identifikátor digitálního dokumentu / obsahu, který bude v nějaké formě trvale dostupný online (v režimu OA nebo s odkazem na možnost jeho získání). Za každé přidělené DOI se platí agentuře CrossRef depozitní poplatek, pro většinu dokumentů 1 USD. Pro některé texty (např. knižní kapitoly) je depozitní poplatek nižší. Viz http://www.crossref.org/02publishers/20pub_fees.html#deposit.

Metadata článků, URL a přidělené DOI jsou ihned po zveřejnění textu prostřednictvím Ústřední knihovny zasílána registrační agentuře. V jejich databázi se informace uloží, DOI je provázáno s URL daného plného textu/stránky, ze které se na plný text odkazuje, a tím je zajištěna trvalá konverze URL – DOI.

ČVUT si registruje přidělená DOI do vlastního registru a kontroluje správnost, aktuálnost, a eviduje DOI pro případ konfliktu v databázi CrossRef.

Co musí pro přidělení DOI udělat vydavatel/editor:
 1. Seznámit se se strukturou DOI.
 2. Stanovit přibližný počtu textů/kapitol, které plánuje vydat/vydávat.
 3. Vytvořit strukturu webové stránky: ke každému plnému textu musí být metadatový záznam s odkazem na plný text a povinnými základními údaji:
  • Název
  • Datum vydání (rok)
  • Jména všech autorů
  • DOI daného plného textu

 

Kroky, které jsou na straně Ústřední knihovny ČVUT:
 1. Odsouhlasit konečný tvar sufixu DOI po dohodě s vydavatelem / editorem.
 2. Importovat metadata obsahující DOI do databáze CrossRef v okamžiku publikování plných textů.
 3. Aktualizovat odkazy URL - DOI. Interní databázi odkazů si tvoří a spravuje Ústřední knihovna ČVUT.

 

Pokud chcete DOI přidělovat periodické publikaci, která je vydávána v rámci ČVUT, prostudujte si Dohodu o přidělování DOI.
 

Pokud chcete DOI přidělit jednotlivému dokumentu, vydanému v rámci ČVUT, jsou vám k dispozici uvedené kontakty.

 

Povinnosti dané členstvím ČVUT v CrossRef

 • DOI je přidělováno pouze finálním, tj. publikovaným verzím textů, přidělení DOI jiným verzím textu (např. preprint, postprint apod.) není dovoleno!
 • DOI je přiřazováno během publikačního procesu, musí být přiřazeno a zveřejněno současně s online zveřejněním dokumentu, jemuž je přiděleno.
 • DOI musí být součástí dokumentu, jemuž je přiděleno.
 • DOI musí být zveřejněno na stránce, na kterou odkazuje.
 • Jeden dokument nesmí mít přiřazených více identifikátorů DOI.
 • DOI přidělené konkrétnímu dokumentu se nemění.
 • DOI by vždy mělo být zobrazováno jako hypertextový odkaz, a to i když odkazuje na aktuální stránku.
 • V časopisech, jejichž článkům je DOI přidělováno, je nutné v referencích uvádět DOI citovaných článků, pokud je mají přidělené.
 • Je doporučeno, aby DOI bylo zveřejněné všude, kde se daný článek cituje, resp. u všech informací, které se jej týkají.
 • ČVUT má povinnost sledovat a evidovat jakékoli změny URL u konkrétních článků a tuto změnu hlásit registrační agentuře, pro zachování persistence identifikátoru DOI. Všichni vydavatelé a redakce v rámci ČVUT jsou povinni udržovat aktivní propojení URL - DOI u každého dokumentu.
 • Nedodržení podmínek může pro ČVUT znamenat sankce ze strany CrossRef. Plné znění podmínek je dostupné zde