Logo UK

Jak citovat

Odkazování v textu

Odkazy v textu slouží k identifikaci místa, kde jsme použili informaci z jiného informačního pramene. Používají se různé metody odkazování. Ty mají následně vliv na způsob řazení citací v seznamu literatury.

 Metoda číselných odkazů

Citované dokumenty jsou číslovány průběžně podle toho, kdy je ve své práci prvně použijeme. Dokument, na který se v práci odkazujeme vícekrát, se uvádí pod stále stejným číslem.

Čísla odkazů se uvádí v kulatých nebo hranatých závorkách či horním indexem. Může se za čárku uvést i číslo stránky, kde se konkrétní informace objevuje v původním dokumentu.

Příklad

Text1 „… Lze konstatovat, že většina v současnosti publikovaných odborných příspěvků je vypracována několika autory, v závislosti podle oboru to může být až několik desítek spoluautorů [1]. …

K podpoře spolupráce existuje řada webových služeb a nástrojů, které jsou označovány jako social software, social software tools a které vycházejí z myšlenky web 2.0 [23]. …“

Seznam literatury

  1. REGALDO, Antonio. Multiauthor papers on the rise. Science [online]. 1995, 7 April. [vid. 3. února 2012]. Dostupné z: http://www.highbeam.com/doc/1G1-16845064.html
  2. BOULOS, Kamel Maged N. a Steve WHEELER. The emerging Web 2.0 social software: an enabling suite of sociable technologies in health and health care education. Health Information and libraries Journal [online]. 2007, 24, s. 2-23. [vid. 3 února 2012]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17331140
  3. BOYD, Danah M. a Nicole B. ELLISON. Social network sites: definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 13. říjen 2007, s. 210-230. Wiley Online Library. [vid. 3. února 2012]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/

Metoda jméno – datum (tzv. Harvardský systém)

Odkaz se vytváří tak, že se uvede první údaj záznamu (převážně autor nebo název organizace, u děl bez autora se uvádí první slova z názvu) a rok vydání. Tyto údaje se dávají do kulaté nebo hranaté závorky. Za čárku se může uvést i číslo stránky, kde se konkrétní informace objevuje v původním dokumentu.

Příklad

Text1 „… Lze konstatovat, že většina v současnosti publikovaných odborných příspěvků je vypracována několika autory, v závislosti podle oboru to může být až několik desítek spoluautorů [Regaldo, 1995]. …

K podpoře spolupráce existuje řada webových služeb a nástrojů, které jsou označovány jako social software, social software tools a které vycházejí z myšlenky web 2.0 [Boulos a Wheeler, 2007; Boyd a Ellison, 2007]. …“

Seznam literatury

BOULOS, Kamel Maged N. a Steve WHEELER. 2007. The emerging Web 2.0 social software: an enabling suite of sociable technologies in health and health care education. Health Information and Libraries Journal [online]. Vol. 24, s. 2-23. [vid. 3 února 2012]. Dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17331140

BOYD, Danah M. a Nicole B. ELLISON. 2007. Social network sites: definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [online]. 13. october 2007, s. 210-230. Wiley Online Library. [vid. 3. února 2012]. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/

BULLINGER, Angelika et al. 2010. Towards research collaboration – a taxonomy of social research network sites. In: Proceedings of the Sixteenth Americas Conference on Information Systems, Lima, Peru, August 12-15, 2010 [online]. [vid. 8. ledna 2012]. Dostupné z: http://www.prof-moeslein.de/sites/wi1.uni-erlangen.de/files/Bullinger

REBIUN. 2011. Science 2.0: the use of social networking in research [online]. Rev. 2011. Madrid: Rebiun. [vid. 8. ledna 2012]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/biblioblog01/science-20-the-use-of-social-netw...

REGALDO, Antonio. 1995. Multiauthor papers on the rise. Science [online]. 1995, 7 April. [vid. 3. února 2012]. Dostupné z: http://www.highbeam.com/doc/1G1-16845064.html

Příklad 2

Jestliže se jméno autora objeví v textu, pak se do závorek uvádí už pouze rok vydání (případně číslo stránky).

Př.: „Jak uvádí Regaldo (1995), tak je současným trendem…“

Jestliže autor vydal v jednom roce více publikací, které všechny ve své práci uvádíme, tak se za údaj o roku vydání píše ještě malé písmeno abecedy.

Př.: „… Lze konstatovat, že většina v současnosti publikovaných odborných příspěvků je vypracována několika autory, v závislosti podle oboru to může být až několik desítek spoluautorů [Regaldo, 1995a]. …“

Jestliže najednou odkazujeme na více děl, tak se jednotlivá díla neuvádí samostatně do závorek, ale dají se do jedné závorky a oddělí se středníkem.

Př.: „… K podpoře spolupráce existuje řada webových služeb a nástrojů, které jsou označovány jako social software, social software tools a které vycházejí z myšlenky web 2.0 [Boulos a Wheeler, 2007; Boyd a Ellison, 2007]. …“

Většinou se údaje o roku vydání uvádí někde uprostřed citace za údaji o vydavateli. V případě používání odkazů jméno – datum se této údaj přesouvá hned za první údaj záznamu.

Př.: REGALDO, Antonio. 1995. Multiauthor papers on the rise. Science [online]. [vid. 3. února 2012]. Dostupné z: http://www.highbeam.com/doc/1G1-16845064.html jinak: REGALDO, Antonio. Multiauthor papers on the rise. Science [online]. 1995, 7 April. [vid. 3. února 2012]. Dostupné z: http://www.highbeam.com/doc/1G1-16845064.html

 Metoda průběžných poznámek pod čarou

číslované odkazy na citace, které jsou uvedeny pod čarou na téže stránce. Když budeme ve své práci odkazovat na některý dokument vícekrát, tak pokaždé dostane nové pořadové číslo. Používá se hlavně v humanitních oborech.

Vytvoření seznamu použité literatury

Jaký typ seznamu literatury budeme vytvářet, závisí na použité metodě odkazování v textu.

Seznam by měl obsahovat jen citace těch dokumentů, které jsme ve své práci použili.

Abecední řazení

Citace jsou uspořádány abecedně podle příjmení autorů (nebo názvů korporací a prvních slov z názvu).

Odkazuje-li se na více prací jednoho autora, jsou citace řazeny podle roku vydání (od nejstaršího po nejnovější). Vydá-li autor v jednom roce více prací, jsou uspořádány podle písmen malé abecedy, která jim byla přidělena (viz Metoda jméno – datum (tzv. Harvardský systém)).

Práce jednoho autora předřazujeme před práce, které vytvořil ve spolupráci s jinými autory.

Číselné řazení

Číslování citací jde vzestupně podle toho, jak citované prameny byly v textu prvně použity (při vícenásobném odkazování na jeden dokument se používá stejné číslo, které dokumentu bylo přiděleno poprvé).