Jak dělat rešerši

Postup při rešerši (vyhledávání potřebné literatury ke studium nebo psaní odborné práce) zahrnuje několik kroků:


Příprava rešerše

1. Terminologie a klíčová slova - poradí vám vedoucí práce nebo školitel

Ujasněte si odbornou terminologii k tématu, na které se v práci zaměříte, a to i v angličtině. Připravte si základní odborné termíny pro téma (klíčová slova), jejich synonyma, nadřazené obecnější pojmy i podřazené speciálnější pojmy.

2. Výběr informačních zdrojů - poradí vám knihovníci

Prohlédněte si nabídku elektronických databází ve vaší knihovně a jejich obsah (zaměření). Promyslete si, která z knihoven by mohla mít literaturu pro danou tématiku. Zvažte, jestli byste ke své tématice použili normy a patenty. Podívejte se, jaké možnosti vyhledávání odborné literatury dávají internetové prohledávače (cílené na odborné a vědecké informace - např. GoogleScholar, Vivisimo).

3. Příprava rešeršního dotazu - poradí vám vedoucí práce, školitelé i knihovníci

Prohlédněte si vyhledávací systémy v katalozích, databázích a vyhledávače na internetu. Rozhodněte, do kterých polí budete dotazy zadávat, přečtěte si nápovědy (Help, Search Tips atd.), poučte se o užívání logických a pozičních (proximitních) operátorů a zformulujte rešeršní dotaz.

příklad přípravy na rešerši

Ačkoli jsou plné texty dokumentů (článků a dalších dokumentů) v elektronických databázích v různých jazycích, záznamy i abstrakty dokumentů a vyhledávací systémy jsou v angličtině. Proto si musíte pro své téma připravit anglickou terminologii. V tom vám poradí vedoucí práce nebo školitel.

 

 

 

Téma práce:

 

Protipožární mobilní roboty

Topic:

Firefighting mobile robots

Příbuzné termíny a synonyma:

Mobilní robotické systémy, Automaticky řízená vozidla

Related terms or synonyms:

Robots for fire-fighting, Mobile robotic systems, Tracking mobile robots, Automated guided vehicles (AGV)

Nadřazené obecnější termíny:

Robotika, Roboty, Ochrana proti požáru, Záchranné prostředky, Nebezpečné prostředí

Broader terms:

Robotics, Robots, Fire protection, Rescue operation, Hazardous environment

Podřazené podrobnější termíny:

Mobilní roboty na kolech, Mobilní roboty na nohách, Dvoustopé mobilní roboty, Šplhající mobilní roboty

Narrower terms:

Wheeled mobile robots, Double-track mobile robots, Climbing mobile robots

 

Vlastní rešerše

1. Zadání rešeršního dotazu - poradí vám knihovníci

Do vybraného informačního zdroje zadejte připravený rešeršní dotaz a zobrazte výsledky. Dostanete seznam bibliografických záznamů o dokumentech (údaje o autorech, názvu, roku vydání apod.). V knihovních katalozích najdete především knihy, časopisy, normy, disertace či výzkumné zprávy, v databázích převážně články z časopisů a příspěvky z konferencí.

2. Prohlédnutí záznamů a posouzení jejich relevance - zvládnete sami

Záznam obsahuje bibliografické údaje: jméno autora, název dokumentu, u článků také název časopisu nebo název sborníku z konference, v němž byl článek publikován, dále datum vydání, počet stran a pracoviště autora. Kromě toho získáte i informace o obsahu (klíčová slova a abstrakt), podle kterých poznáte, jestli jde o relevantní dokument, který se přímo vztahuje k vaší tématice a který by stálo za to si přečíst.

3. Úprava dotazu - poradí vám knihovníci

Podívejte se na počet vyhledaných záznamů. Pokud jsou jich desítky a z prvních pročtených záznamů a abstraktů vidíte, že ne všechny jsou relevantní, zpřesněte svůj předchozí dotaz (pole Search within, Refine your query apod.) nebo ho zformulujte jinak. Vraťte se zpět do vyhledávacího formuláře a použijte jiná slova, případně omezte dotaz určením roku vydání, jazyka dokumentu atd.

Výsledky rešerše

1. Uložení výsledků rešerše - zvládnete sami nebo se poradíte s knihovníky

Pokud najdete přiměřené množství relevantních záznamů, u kterých nejsou k dispozici plné texty článků, překopírujte si údaje záznamů o těchto článcích a uložte si je nebo si je pošlete e-mailem, abyste mohli požádat knihovnu o dodání plných textů - služba MVS nebo služba EDD. Některé databáze a katalogy poskytují služby exportu nebo zaslání citací (bibliografických údajů) e-mailem  přímo z databáze jedním kliknutím.

2. Vytvoření osobní kartotéky - poradí vám vedoucí práce, školitel i knihovníci

Jakmile se vám začnou hromadit záznamy o přečtené nebo zajímavé literatuře k vaší tématice je potřeba je nějak utřídit a uspořádat. Takovou osobní kartotéku si můžete vést v jakékoliv formě (elektronický seznam, papírové kartičky), ale existují k tomu speciální software a nástroje. Ústřední knihovna ČVUT nabízí službu RefWorks, která umožňuje tvorbu a správu osobních bibliografií a sdílení bibliografických záznamů, tvorbu citací a jejich vkládání do textu. Některé podobné systémy jsou i volně dostupné s menším rozsahem služeb, např. CiteULike, Connotea nebo Zotero .

 

Druhy rešerší

Existují speciální druhy rešerší rozlišené podle toho, z jakého zdroje se vyhledává, podle druhu dokumentu, případně podle toho, jak se rešerše zpracuje.

  • Autorská rešerše je vyhledávání podle jména autora, který v dané tématice vyniká - poradí vám s ní vedoucí práce nebo školitel.
  • Patentová rešerše se zaměřuje na vyhledávání patentů, a to buď ve specializovaných patentových databázích, nebo v oborových databázích, které patenty také obsahují - poradí vám knihovníci.
  • Komentovaná (anotovaná, kritická) rešerše bývá často zadávaným úkolem pro studenty. Jde o přehled relevantních publikací (především článků z časopisů a příspěvků z konferencí) a zhodnocení jejich obsahu a přínosu pro řešenou problematiku.
Potřebujete ještě dále poradit?

Podívejte se na webové stránky Podpora studia. Pokud ani zde nenaleznete odpověď, kontaktujte knihovníky na uvedeném e-mailu!