Jak psát vysokoškolské závěrečné práce

 

DOPORUČENÍ PRO PSANÍ ČASTÉ DOTAZY ŠABLONY VŠKP UŽITEČNÉ ODKAZY

 

Následující stránky vám dají odpovědi na otázky související s vypracováním vysokoškolských závěrečných prací: jak se připravit, jak postupovat, jak psát, jak řadit jednotlivé části práce atd. Jsou to doporučení shromážděná z  praxí různých vysokých škol, proto je vždy důležité brát v úvahu instrukce vlastních fakult či kateder a ústavů a ptát se po nich.

Připomínky k doporučením od pedagogů ČVUT vítáme. Kontakt: ludmila.ticha@cvut.cz

 

Vysokoškolské závěrečné práce jsou součástí státních závěrečných zkoušek a jejich účelem je prokázat schopnosti absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia řešit samostatně odbornou nebo vědeckou problematiku.

Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.

Diplomovou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně i písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Diplomová práce se liší od bakalářské práce charakterem zadaných problémů, rozsahem a hloubkou jejich zpracování.

Disertační práce je výsledkem řešení konkrétního vědeckého úkolu, prokazuje schopnost studenta samostatně tvůrčím způsobem vědecky pracovat a musí obsahovat původní výsledky vědecké práce. Disertační práce je ucelené pojednání, které obsahuje původní uveřejněné vědecké výsledky studenta nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Za disertační práci lze výjimečně uznat i soubor publikací nebo ke zveřejnění přijatých rukopisů opatřených integrujícím textem.