Logo UK

Kurz pro doktorandy

"Informace pro vědu a výzkum"

Účelem kurzu je poskytnout studentům soubor informací, návodů, rad a znalostí informačních zdrojů jako zázemí pro jejich budoucí vědeckou a výzkumnou činnost, vytvořit u nich návyk jistých postupů a způsobů práce s informacemi a uvést je tak do akademické sféry jako budoucí autory vědeckých publikací.

 • URČEN PRO: studenty 1. ročníků doktorandského studia, ale i pro vyšší ročníky.
 • ROZSAH: 10 týdnů: 2 hod. týdně + vlastní práce podle zadání
 • ZAKONČENÍ: osvědčení o absolvování kurzu po splnění podmínek:
  • min. 75 % účast, hodnocení min. 75 bodů za každý úkol

 

Obsah kurzu

Časový plán jednotlivých témat dostanou účastníci po přihlášení do konkrétního kurzu.

1. Úvod do kurzu

 • organizace kurzu a výukové prostředí
 • rešeršní strategie a relevance výsledků rešerše
 • přístup k elektronickým informačním zdrojům na ČVUT

2. Elektronické informační zdroje na ČVUT

 • vyhledávání v elektronických databázích
 • dostupnost plných textů v elektronických databázích
 • metavyhledávač Summon
 • e-books v Ústřední knihovně ČVUT

3. Získávání plných textů a nadstavbové služby knihoven

 • elektronické dodávání dokumentů na ČVUT
 • nadstavbové služby elektronických katalogů knihoven

4. Technické normy a patenty

 • technická normalizace, normalizační instituce, online katalogy norem
 • ochrana průmyslového vlastnictví, druhy právní ochrany, patentové databáze

5. Elektronické informační zdroje k hodnocení vědy a výzkumu

 • hodnocení vědy a výzkumu, impact factor, H-index
 • práce s citačními databázemi Web of Science a Journal Citation Reports
 • práce s citační databází Scopus

6. Další zdroje informací pro vědu

 • vědecké společnosti, odborné konference
 • Open Access - volně přístupné odborné informace (časopisy, repozitáře, diplomové a dizertační práce, výukové materiály zahraničních univerzit)
 • repozitář ČVUT

7. Jak publikovat

 • zásady publikování vědeckých výsledků
 • struktura a náležitosti vědeckého článku
 • průběh a pravidla recenzního řízení
 • publikační etika

8. Jak citovat

 • autorská etika a plagiátorství, autorský zákon a licence Creative Commons
 • příručka Jak psát vysokoškolské závěrečné práce na ČVUT
 • Metodický pokyn č. 1/2009 O dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských závěrečných prací
 • citační styly, způsoby citování a generátory citací
 • citační manažery - nástroje pro tvorbu a správu osobních citačních databází

9. Citační manažery

 • nástroje pro tvorbu a správu osobních citačních databází
 • vybrané služby, citační manažery, přenos, ukládání a pořádání citací, automatizované citování v textu a generování citací
 • porovnání citačních manažerů

10. Sociální sítě pro vědu

 • prezentace a sdílení vědeckých výsledků na sociálních sítích
 • příklady a charakteristiky sociálních sítí pro vědu a výzkum 

 

E-mailová konference doktorandů DSVINFO

Slouží všem studentům doktorského studia na ČVUT. Cílem konference je informovat o novinkách v oblasti elektronických informačních zdrojů (EIZ), nových služeb a nástrojů na podporu informačního vzdělávání a na podporu vědy a výzkumu na ČVUT. Podrobnější informace...

 

Kurz se koná s podporou prorektora a proděkanů pro vědu a výzkum, a to na fakultách, které projeví zájem.