Logo UK

Vysokoškolské závěrečné práce

Ústřední knihovna ČVUT spravuje fond vysokoškolských bakalářských, diplomových a doktorských závěrečných prací (VŠKP) v tištěné i elektronické podobě.

Tištěné závěrečné práce

Tištěné závěrečné práce, které jsou knihovně protokolárně předány, jsou uloženy a zpřístupňovány v souladu se zákonem tzn. nejsou půjčovány mimo knihovnu (AZ §37d).

Informace o místě uložení závěrečné práce je přístupná v katalogu knihovny. Prostřednictvím bibliografické báze jsou přístupné záznamy závěrečných prací obhájených do června 2006 pouze v případě, že práce je uložena v knihovně.

Od června 2006, kdy vstoupil v platnost příkaz rektora č.6/2006 je v rámci katalogu budována databáze vysokoškolských závěrečných prací, která poskytuje informaci o umístění i těch ZP, které nebyly knihovně předány a fakulty si je archivují a zpřístupňují samy.

Ústřední knihovna ČVUT v dejvickém areálu s ohledem na kapacitní možnosti má v prostorách knihovny uloženy pouze doktorské práce. Bakalářské a diplomové práce fakult/ústavů dejvického areálu jsou uloženy přímo na fakultách/ústavech, kde probíhala obhajoba. Informaci o místě uložení je v takovém případě možné zjistit z katalogu knihovny.

Lokální knihovny, které jsou součástí ÚK ČVUT, ale jsou mimo dejvický areál (FJFI, FD, FBMI) mají ve svém fondu tištěných závěrečných prací kromě prací doktorských i práce bakalářské a diplomové.

 VSKP4

Elektronické závěrečné práce

Vedle prací tištěných jsou v rámci Digitální knihovny ČVUT (repozitář DSpace) uloženy a zpřístupňovány i záznamy a plné texty prací v elektronické podobě, které jsou automaticky importovány přímo z Informačního systému ČVUT (komponenta KOS).

Metadatové záznamy, plné texty a posudky závěrečných prací jsou v rámci repozitáře DSpace uloženy pod katedrou, kde byla práce obhajována.

V Katalogu informačních zdrojů lze také nalézt informace a odkazy do dalších elektronických databází se záznamy nebo plnými texty dizertačních prací.