Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Vysokoškolské závěrečné práce

Ústřední knihovna ČVUT spravuje fond vysokoškolských bakalářských, diplomových a doktorských závěrečných prací v tištěné i elektronické podobě.

 

Tištěné i elektronické práce se zpřístupňují v souladu s Autorským zákonem - § 37 odst. 1d, Zákonem o vysokých školách - § 47b a Studijním a zkušebním řádem ČVUT – čl. 35[1]

 

Elektronické závěrečné práce

V rámci Digitální knihovny ČVUT (institucionální repozitář) jsou od roku 2016 ukládány a zpřístupňovány záznamy a plné texty prací v elektronické podobě. Jsou automaticky importovány přímo z Informačního systému ČVUT (komponenta KOS).

Závěrečné práce je možné nalézt pod katedrou, na které byla práce obhajována. Přístup k některým pracím může být omezen časovým embargem pro odložené zveřejnění.

 

Tištěné závěrečné práce

Tištěné závěrečné práce, které jsou knihovně protokolárně předány, jsou uloženy a zpřístupňovány v souladu se zákonem, tj. nejsou půjčovány mimo knihovnu.

S ohledem na kapacitní možnosti jsou v prostorách Ústřední knihovny ČVUT v dejvickém areálu v tištěné podobě uloženy pouze práce doktorské. Informace o nich naleznete v Katalogu ČVUT.

Bakalářské a diplomové práce fakult/ústavů dejvického areálu jsou uloženy přímo na fakultách/ústavech, kde probíhala obhajoba, nebo v jejich archivech, případně v Archivu ČVUT.

Lokální knihovny ÚK ČVUT, které jsou mimo dejvický areál (FJFI, FD, FBMI), mají ve svém fondu tištěné závěrečné práce bakalářské a diplomové, i práce doktorské. Informace o nich získáte v Katalogu ČVUT.

 


[1] Čl. 35   Zveřejňování závěrečných prací

(1) ČVUT podle § 47b zákona nevýdělečně zveřejňuje bakalářské, diplomové a disertační práce (dále jen „závěrečné práce“) včetně posudků vedoucího práce a oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby prostřednictvím institucionálního repozitáře (dále jen „Digitální knihovna ČVUT“) závěrečných prací, který centrálně spravuje.

(2) Originály závěrečných prací jsou po obhajobě zveřejňovány jednotlivými fakultami. Podmínky zveřejnění včetně místa zpřístupnění stanoví děkan a jsou uvedeny ve veřejné části internetových stránek příslušné fakulty.

(3) Závěrečná práce odevzdaná uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněna spolu s posudky vedoucího práce a oponentů k nahlížení veřejnosti v místě pracoviště ČVUT, kde se bude konat obhajoba práce, nebo prostřednictvím Digitální knihovny ČVUT. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo kopie.

(4) Autor závěrečné práce povinně vkládá její elektronickou verzi ve stanovených termínech do elektronického informačního systému ČVUT. Děkan může stanovit úpravu závěrečné práce pro elektronickou verzi v případě, že závěrečná práce má specifickou podobu (zejména projekt, model). Odevzdáním závěrečné práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.

(5) Autoři posudků závěrečných prací vkládají posudky osobně nebo prostřednictvím vedoucím katedry pověřené osoby ve stanovených termínech do elektronického informačního systému ČVUT. Odevzdáním posudku autoři souhlasí s jeho zveřejněním.

(6) ČVUT může odložit zveřejnění závěrečné práce nebo jejích částí, a to po dobu trvání překážky pro zveřejnění, nejdéle však na dobu 3 let. Informace o odložení zveřejnění musí být spolu s odůvodněním zveřejněna na stejném místě, kde jsou zveřejňovány závěrečné práce. ČVUT zašle bez zbytečného odkladu po obhájení závěrečné práce, jíž se týká odklad zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování ministerstvu.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.