Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Digitální knihovna ČVUT (repozitář)

Repozitář „Digitální knihovna ČVUT“ (DK), provozovaný na open source softwaru DSpace a integrovaný s některými komponentami Informačního systému ČVUT (dále jen IS ČVUT), je celouniverzitní platforma pro ukládání a zpřístupňování publikačních výstupů ČVUT. Je budován Ústřední knihovnou ČVUT ve spolupráci s Výpočetním a informačním centrem ČVUT.

Cíle DK:

  • ukládání, zpřístupňování a sdílení publikačních výstupů v digitální podobě vzniklých v prostředí ČVUT,
  • možnost publikování plných textů členů akademické obce ČVUT mimo tradiční publikování
  • podpora otevřeného přístupu k vědění
  • zpřístupnění výsledků vzniklých za finanční podpory z veřejných zdrojů
  • zviditelnění výsledků univerzity v národním i mezinárodním prostředí

Obsah DK:

  • Elektronické publikace vydané ČVUT, které vznikly na půdě ČVUT při vědeckovýzkumné, studijní nebo pedagogické činnosti akademické obce a jsou přístupné v režimu OpenAccess.

    Může se jednat o různé typy dokumentů - elektronické časopisy vydávané na ČVUT (Acta Polytechnica aj.), výstupy vzniklé v rámci řešení projektů Horizon 2020, certifikované metodiky jako výstupy projektů NAKI, případně výukové materiály, odborné publikace, skripta, sborníky vzniklé mimo tradiční komerční publikování. K publikacím, které vydává nebo spoluvydává ČVUT, je možné zažádat o přidělení identifikátoru DOI, který společně s identifikátorem ORCID umožňuje jednoznačné propojení autora s jeho dílem.

  • Vysokoškolské závěrečné práce (bakalářské, diplomové, disertační) importované ze zdrojové „komponenty Studium“ (KOS) IS ČVUT do odpovídajících kolekcí kateder/ústavů, na nichž byly práce obhajovány. Práce jsou zveřejňovány v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, §47b a v souladu se Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT.

  • Publikační výstupy vědeckovýzkumné činnosti pracovníků ČVUT (typu článek, stať ve sborníku, kniha, kapitola v knize, zpráva, certifikovaná metodika), importované ze zdrojové „komponenty Výsledky vědy a výzkumu“ (V3S ) do kolekce Publikační činnost ČVUT, kde jsou centralizovaně dostupné v souladu s podporovaným otevřeným přístupem a se smlouvami, jaké uzavřel autor s vydavatelem. Některé výstupy se mohou nacházet v kolekcích Publikační činnost umístěných přímo pod pracovišti/katedrami, na kterých autoři působí.

Dokumenty se ve většině případů vkládají prostřednictvím zdrojových komponent (KOS, V3S). Postup pro ukládání a zveřejňování plných textů skrze komponentu V3S naleznete na portálu OpenScience.

Výjimečně, po domluvě s ÚK ČVUT, je možné v rámci Open Access publikování vložit publikační výstupy individuálně ručně. V takovém případě se obraťte přímo na administrátora repozitáře.

Přístup a použití:

Repozitář má otevřené rozhraní a je možné k němu přistupovat pro strojové zpracování přes REST API či případně přes OAI-PMH. Zvláštní právo k databázi náleží ČVUT.

Každému záznamu je v prostředí DK ČVUT platformy DSpace automaticky přiřazen identifikátor Handle (HDL), který jako globální jednoznačný identifikátor zajišťuje trvalý odkaz na digitální objekt.

Metadatové záznamy z webu Digitální knihovna ČVUT (https://dspace.cvut.cz/) jsou volně dostupné. Všechna metadata jsou k dispozici pro opakované použití pod licencí Public Domain Dedication (CC0) a lze je bezplatně používat, upravovat a šířit bez předchozího souhlasu, v souladu se všemi platnými zákony a jinými předpisy ČR.

Zpřístupnění a užití plných textů uložených v Digitální knihovně ČVUT (https://dspace.cvut.cz/) se řídí nastavením práv přímo k danému souboru. Tato práva nastavuje držitel autorských práv (obvykle autor) ve zdrojové komponentě a za toto nastavení plně zodpovídá.

Pokud není stanovena zvláštní licence pro koncového uživatele, mohou si uživatelé zveřejněné plné texty bezplatně stáhnout a uložit pro vlastní soukromé použití a nekomerční účely. Jiné použití je možné pouze se souhlasem držitelů autorských práv.

Díky otevřenému rozhraní jsou zveřejněné informace naindexovány v různých systémech a není snadné je vymazat. U dat, která přitekla ze zdrojových systému (KOS, V3S) se musí změna/oprava provést v těchto komponentách. Některé opravy lze výjimečně provést ručně, v takovém případě se obraťte přímo na administrátora repozitáře.

Mezinárodní prostředí a hodnocení:

Zapojením repozitáře do národních (NUŠL) a mezinárodních struktur (BASE , OpenAIRE , CORE ) a i díky implementaci identifikátorů DOI a ORCID  jsou informace více viditelné a snáze vyhledatelné jak prostřednictvím těchto platforem, tak prostřednictvím Google a Google Scholar. Tím se zvyšuje nejen jejich viditelnost, ale i transparentnost přístupu k výsledkům, které vznikly díky finanční podpoře z veřejných zdrojů.

Jako účinná alternativní scientometrická metoda, která vyhodnocuje impakt komunikace vědeckých publikacích v digitálním prostředí a potažmo její dopad na kvalitu a výkonnost vědeckého výzkumu, byly do prostředí repozitáře implementovány tři různé altmetriky dostupné pro akademické prostředí - PlumX, Altmetric, Dimensions.

Uvedené metriky zprostředkovávají z různých pohledů zpětnou vazbu pro autory i veřejnost o dopadu a využití publikačního výstupu. Pomocí ikon umožňují jednoduše a srozumitelně přímý náhled klíčových informací

 

alt1 alt2 alt3
Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.