Logo UK

Hodnocení vědy v ČR

Hodnocení výsledků výzkumných organizací provádí každý rok ke stanovenému datu Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na základě údajů předaných do  Rejstříku informací o výsledcích (RIV) .

Kritéria hodnocení jsou stanovena dokumentem RVVI „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací“ pro konkrétní časová období. Od roku 2017 se postupně aplikují kritéria Metodiky hodnocení 2017+ (.pdf)  a systém hodnocení a financování výzkumných institucí se mění.

 

Základní dokumenty a odkazy k hodnocení vědy a RIV

 

Stručné zásady hodnocení

  • Druhy výsledků jsou specifikovány v samostatné příloze č. 4 Metodiky - Definice druhů výsledků (.pdf).
  • Základní princip hodnocení je popsán na webové stránce RVVI k Metodice 2017+, konkrétní parametry hodnocení jsou upřenovány v jednotlivých letech tak, jak je postupně Metodika 2017+ implementována. 
  • Vědecké/výzkumné výstupy jsou hodnocené ve dvou skupinách - tzv. bibliometrizovatelné a nebibliometrizovatelné výsledky.

 

Bibliometrizovatelné výsledky

Jedná se o publikované výsledky, které podléhají hodnocení pomocí bibliometrické analýzy prostřednictvím metodikou stanovených postupů a bibliometrických indikátorů (podle Modulu 2 Metodiky). Takto jsou hodnocené články v časopisech a konferenční publikace zahrnuté v databázích Web of Science (resp. Journal Citation Reports ) a/nebo Scopus , kterým jsou přiřazené bibliometrické indikátory. Zvolenými indikátory pro analýzu jsou Article Influence Score (databáze Web of Science) a Scimago Journal Rank (databáze Scopus).

Články jsou takové publikace, které mají v databázích příznak "Article“, "Review", nebo "Letter". Konferenční publikace jsou takové texty, které jsou výstupem z konference/sympozia/semináře apod. a mají min. 2 strany textu. Konferenční publikace musí mít ve WoS příznak "Proceedings Paper", "Conference Paper" nebo "Conference Review"; nebo ve Scopus příznak "Conference Proceedings" nebo "Book Series".

 

Nebibliometrizovatelné výsledky

Všechny ostatní druhy výsledků se hodnotí v recenzním řízení jako tzv. nebibliometrizovatelné výsledky (dle Modulu 1 Metodiky). Do tohoto hodnocení se zasílá vybraných 10 % výsledků z každé instituce. V rámci Modulu 1 jsou výsledky hodnocené ve 2 podkategoriích, u každého výsledku musí být specifikováno, ve které kategorii má být hodnocený.:
Kategorie I. - "Přínos k poznání" - určena především pro výsledky základního výzkumu
Kategorie II. - "Společenská relevance" - určena především pro výsledky aplikovaného výzkumu
Každý výsledek je hodnocen 2 nezávislými recenzenty, kteří jej ohodnotí na škále 1-5 podle míry jeho mezinárodní nebo národní prestiže v daném oboru.

Mezi nebibliometrizovatelné výsledky patří např.:

  • knihy, kapitoly v knize, ostatní recenzované články,
  • patenty, průmyslové a užitné vzory, prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, software,
  • výsledky promítnuté do právních předpisů, norem, atd., metodiky, specializované mapy, výzkumné zprávy,
  • uspořádání výstavy, konference, workshopu.

Podrobnější informace o všech druzích výsledků naleznete v uvedené příloze č. 4 Metodiky: Definice druhů výsledků (.pdf).