Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

FAQ - Autorské právo

Užití děl jiných autorů

Do autorských práv nezasahuje ten, kdo užije autorské dílo pro svou osobní potřebu a účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního výsledku. Toto „volné užití“ platí i pro účely vzdělávání (§ 31 Aut.Z.). Při každém užití zveřejněného autorského díla je třeba dílo vždy citovat – uvést jméno autora, název a pramen.

Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze:

 • ve zvláštních případech stanovených v autorském, příp. jiném zákoně (např. volná užití pro svou potřebu nebo zákonné licence)
 • pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným užitím díla (obsah básně užit k vědecké argumentaci)
 • ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora (ochrana osobnosti – např. pomluva).
 1. Musí autor, který chce ve své práci použít obrázek (graf, tabulku) z jiného autorského díla, požádat autora tohoto obrázku o svolení, nebo stačí obrázek použít a citovat?

  Pokud jde o použití výsledků práce jiného autora pro osobní potřebu, ilustrační účely, výuku, či vědecké účely (nekomerční užití), jde o zpravidla o citaci dle § 31 autorského zákona a stačí citovat původní zdroj. Musí být ale splněny podmínky aplikace jednotlivých výjimek a omezení autorských práv, zejm. tzv. trojstupňový test (nesmí být v rozporu s běžným způsobem užití díla a nesmí být dotčeny nepřiměřeně oprávněné zájmy autora). Také je třeba zvážit rozsah použití cizích výsledků ve vlastní práci.

 2. Může přednášející uvést jako součást svých materiálů odkaz na jiné materiály např. prezentace bez souhlasu jejich autora?

  Odkaz na jiné materiály (autorská díla) není užitím díla, je-li vrámci citace dle § 31 autorského zákona, takže není třeba souhlas jejich autorů. Pokud jde o využití celé prezentace (tj. autorských děl) jiných autorů, může jít podle okolností o zveřejnění díla. Pak je třeba zjistit, kdo má majetková práva a požádat o jeho souhlas.

 3. Použití doslovného textu z autorského díla

  Není stanoveno kolik doslovného textu lze použít, zásadou je „odůvodněná míra“ (§ 31 Aut.Z.). Záleží na rozsahu vlastního díla i na rozsahu použitého díla. Doporučuje se nezbytně nutný rozsah, cizí text by neměl být významnou částí vlastního textu. Vždy je nutné citovat. Pokud je účelem díla vytvořit kompilát, pak je možné texty použít celé (s příslušnou citací) a vysvětlit v textu účel jejich použití.

 4. Jak by se měla označovat citovaná část např: uvozovky? proloženě?

  Doslovná část použitá z jiného autorského díla se obvykle uvádí v uvozovkách a hned za ní následuje citace použitého pramenu, který se uvádí v seznamu použité literatury na konci práce. Nejde však o striktní pravidlo dle autorského zákona, ten vyžaduje především odlišení citovaného textu.

 5. Použití vlastního doslovného překladu z autorského díla.

  Platí stejné doporučení z předchozích bodů. Podmínkou je citování a užití díla jen v nezbytně nutném rozsahu.

 6. Použití vlastního textu v dalších vlastních autorských dílech. Je možno ( nutno) v DP práci citovat vlastní BC práci?

  Je nutné vždy citovat i své předchozí práce (autorská díla), jde o tzv. autocitace. Autorský zákon problém neřeší, jde o etický problém a platí stejné doporučení/zásada – doslovný text nebo překlad použít v nezbytném rozsahu, zásadně citovat v textu a uvést zdroj v seznamu literatury. Předchozí vlastní autorská díla mohou být východiskem nového díla, nejen opakováním (re-publikací) díla.

 7. Je možno části PhD. poté publikovat či naopak vlastní publikace dát jako součást PhD. práce?

  Celou disertační práci může autor publikovat za podmínek, že to není v rozporu se zájmy školy a autor neuzavřel se školou licenci, která to stanoví jinak (škola má nárok požadovat uzavření licence). Platí to i pro publikování části práce samostatně. Pak je ale třeba uvést, že jde o část disertační práce a citovat ji.

 8. V roce 2005 jsem napsal kapitolu do knihy (vydáno v mezinárodní publikaci u Amazon). V současné době připravuji vysokoškolskou učebnici (publikovanou pravděpodobně mimo ČVUT), kde potřebuji téměř přesně stejný jen aktualizovaný obsah. Mohu kapitolu jen s drobnými změnami znovu použít? Jaké jsou zde možnosti? Jak se v takovém případě cituje?

  Záleží především na smlouvě, kterou jste uzavřel s vydavatelem knihy v roce 2005 a na podmínkách, které byly v této smlouvě stanoveny. Použití celé kapitoly v jiné vlastní práci může hraničit s autorskou etikou (nepublikovat stejnou práci vícekrát). Také záleží na rozsahu znovu použité práce v novém autorském díle. To platí i pro použití cizích děl - autorský zákon říká „užití v odůvodněné míře“. Pokud jde o citování, pak záleží na tom, jestli se užije přesné znění – pak se tato část obvykle dává do uvozovek, nebo novými slovy popsané řešení, výsledky atd. – pak se cituje v textu původní pramen, tedy ta dříve vydaná kniha. Vobou případech jde o autocitaci a původní pramen se uvádí v seznamu použité literatury.

 9. Použití obrázků

  Obrázek je autorské dílo, pokud splňuje jeho pojmové znaky (originálnost, výsledek tvůrčí činnosti autora, součást umění nebo vědy, vyjádření ve smyslově vnímatelné podobě). Neměl by se upravovat bez  souhlasu autora (odporuje to jeho osobnostním právům). Změnou obrázku nevzniká nové autorské dílo, které by bylo možné považovat za původní a nemuselo se citovat. Obrázek by se měl použít v původním stavu a být citován, aby nebylo porušeno autorské právo jeho tvůrce. Je možné použít i jen část obrázku. Případný komentář (např. překlad názvosloví, měrných jednotek) by měl být uveden v textu nebo v poznámce pod čarou, ne změnou v obrázku – k tomu by bylo potřeba si vyžádat souhlas autora.

 10. Problém \"kopírování\" - skenování obrázků z jiných zdrojů, z webu, ze skript či časopisů.

  Častá praxe je, že si zkopíruji obrázek s minimální \"úpravou\", třeba jen překladem textu, či popisem. Do jaké míry je toto porušení autorských práv, sám často do prezentace toto použiji, třeba i v originále, ale jak je tomu v sylabech, které budou k dispozici na síti, či pak ve vytištěné podobě sborníku z konference apod. Chtěl jsem to doplnit, že v amerických knížkách je vždy uvedeno, nejen podle čeho je to upraveno, ale ještě s laskavým svolením atd., což v našich podmínkách se obvykle nedodržuje a nedovedu si to ani dost dobře představit, to bych obrázky do skript nikdy nedokončil. V podstatě jde o to, jak velkého prohřešku se dopustím, když se takový obrázek ocitne v oficiálním sborníku z konference (tam s nimi šetřím). Pokud to používám v prezentaci pro studenty, tak by se nemělo nic stát, ale občas se to někomu podaří danou prezentaci zkopírovat a ta pak koluje mezi studenty. Obecně je to v našich podmínkách stejně problém autorství (a jeho ochrany) sylabů, které umístím na fakultní síti.

  Při použití pro osobní potřebu, ilustrační účely, pro výuku, pro vědecké účely platí zásada použití obrázku v originální podobě bez úprav a citování zdroje. Užití pro komerční účely vyžaduje souhlas autora. Cokoliv je součástí obrázku (i třeba popis), nemělo by být upravováno, ani překládáno. Popis v češtině může být uveden v textu vlastní práce, který předchází či následuje po použití obrázku jiného autora

  Autorské zákony v jiných zemích se liší, zvláště mimo Evropu. Mohou tedy obsahovat i požadavek souhlasu autora s užitím jeho díla. Pokud byste publikoval v jiné zemi, je třeba prostudovat podmínky užívání děl jiných autorů ve Vašich pracích – obvykle jsou uvedeny v pokynech pro autory.

 11. Použití grafů a tabulek

  Graf a tabulka nejsou samy o sobě předmětem ochrany autorského práva, ale pokud jsou součástí autorského díla, vztahuje se na ně ochrana celého díla. Stejně jako obrázky, neměly by být měněny, doplňovány a je třeba je citovat. Pokud autor načerpá z cizího grafu údaje a podle nich vytvoří svůj vlastní graf, lze to udělat, ale musí citovat, ze kterého díla čerpal.

 12. Použití autorského díla pro výuku

  Při výuce (pro ilustrační účel) nebo při vědeckém výzkumu lze použít části i celá díla v „nezbytně nutné míře“ a s povinností vždy citovat. Do díla lze zasahovat jen se souhlasem autora.

 13. Nakládání s články získanými z databází

  Články a rešerše získané zkomerčních databází zakoupených ČVUT nelze zpřístupňovat třetím osobám (další instituci) nebo prodávat. Bylo by to porušení licenčních smluv. Informace zdatabází se mohou použít pro vlastní vědeckou a vzdělávací činnost.

 14. Komerční využití nalezených informací

  Pokud se informace z autorských děl použijí k výdělečným účelům, je třeba si tato díla koupit. Knihovny a školy mají zákonnou výjimku pro užití těchto děl (pro osobní potřebu a pro výuku a k nekomerčním účelům - § 30 – 39 Aut.Z.). I když není v informačním pramenu (časopisu, webové stránce) způsob použití specifikován a jde o autorské dílo (originální, tvůrčí a vyjádřené ve smyslově vnímatelné podobě), platí ustanovení autorského zákona.

 15. Mohu v prezentacích k výuce (a na konferenci) používat loga firem bez jejich souhlasu?

  Ano, pokud jde o nekomerční užití, např. ilustrační účely, ne např. v obchodním styku.

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.