Logo UK

Jak citovat

Odkazování v textu

Odkazy v textu slouží k označení části textu, kde jste použili informaci z jiného informačního pramene. Používají se různé metody odkazování. Ty následně ovlivňují způsob řazení citací v seznamu literatury.

Metoda číselných odkazů

Citované dokumenty jsou číslovány průběžně podle toho, kdy je ve své práci prvně použijete. Dokument, na který se v práci odkazujete vícekrát, se uvádí pod stále stejným číslem.

Čísla odkazů se uvádí v kulatých nebo hranatých závorkách či jako horní index. Za čárku se může uvést i číslo stránky, kde se konkrétní informace objevuje v původním dokumentu.

Metoda jméno – datum (tzv. Harvardský systém)

Odkaz se vytváří tak, že se uvede první údaj z citace (převážně autor nebo název organizace, u děl bez autora se uvádí první slova z názvu) a rok vydání. Tyto údaje se dávají do kulaté nebo hranaté závorky. Za čárku se může uvést i číslo stránky, kde se konkrétní informace objevuje v původním dokumentu.

Metoda průběžných poznámek pod čarou

Číslované odkazy na citace, které jsou uvedeny pod čarou přímo na té samé stránce. Když budete ve své práci odkazovat na některý dokument vícekrát, tak pokaždé dostane nové pořadové číslo. Používá se hlavně ve společenských vědách.

Seznam použité literatury

Jaký typ seznamu použité literatury budete vytvářet, závisí na použité metodě odkazování v textu.

Seznam by měl obsahovat jen citace těch dokumentů, které jsme ve své práci použili. Nejendá se o soupis veškeré literatury k danému tématu, to by se jednalo o rešerši.

Abecední řazení

Citace jsou uspořádány abecedně podle příjmení autorů (nebo názvů korporací, prvních slov z názvu).

Odkazuje-li se na více prací jednoho autora, jsou citace řazeny podle roku vydání (od nejstaršího po nejnovější). Vydá-li autor v jednom roce více prací, jsou uspořádány podle písmen malé abecedy, která jim byla přidělena (viz Metoda jméno – datum).

Práce jednoho autora se předřazují před práce, které vytvořil ve spolupráci s jinými autory.

Číselné řazení

Číslování citací jde vzestupně podle toho, kdy byly citované prameny v textu prvně použity. Při vícenásobném odkazování na jeden dokument se používá stejné číslo, které dokumentu bylo přiděleno poprvé.