Logo UK

Jak citovat

Vytvoření citace/-í

Je dobré si už v průběhu studia dokumentů vytvářet kartotéku nebo databázi se záznamy o prostudovaných dokumentech. Nejlépe tak, že si dokument popíšete (vytvoříte citaci) a případně si k danému záznamu napíšete, co vás zaujalo, čím by mohl být daný dokument (nebo jeho část či jenom nějaký obrázek, graf, tabulka) pro vás zajímavý nebo naopak.

Existuje mnoho způsobů jak dokument popsat (viz Citační styly). Všechny tyto formy mají společný cíl - popsat dokument natolik, aby ho bylo možné podle těchto údajů jednoznačně identifikovat a dohledat. Když budete vytvářet citace a budete váhat, jaký údaj uvést/neuvést, který dohledat, zamyslete se nad tím, zda to s uvedenými údaji bude možné.

Při tvorbě citací vám mohou pomoci různé nástroje (viz Citační nástroje):

 

Obecná pravidla aneb Co dodržovat, ať používáte jakýkoli způsob citovaní

  • Dodržujte jednotnou podobu citace v jedné práci (jeden styl, formát a interpunkce).
  • Citace musí jednoznačně identifikovat použitý zdroj. Míru podrobnosti obvykle určuje citační styl a účel, ke kterému se citace tvoří.
  • Údaje se pokud možno přebírají z původního dokumentu. Údaje se nedohledávají, ledaže by se jednalo o informaci důležitou pro identifikaci dokumentu (např. rok vydání). Údaje, které byly převzaty odjinud než z původního dokumentu, by se měly označit - většinou se dávají do hranatých závorek.
  • Údaje popisu jsou v jazyce dokumentu (kromě údajů o počtu stran a poznámek) a řídí se pravidly pravopisu příslušného jazyka.
  • Dokumenty psané jiným písmem než latinkou se transliterují (existují normy pro transliteraci a transkripci).

 

Postup

  • Ujasněte si typ popisovaného dokumentu. Jde o knihu či sborník z konference, časopisecký článek, patent? Každý typ dokumentu se popisuje odlišně.
  • Ujasněte si formu dokumentu - zda je dokument tištěný nebo elektronický. Některé citační styly toto rozlišují a citace těchto různých forem dokumentů jsou odlišné.

Dokumenty v elektronické formě mají svá specifika daná tím, že se dají velmi snadno a rychle přesunout, změnit. Proto některé citační styly rozlišují, jaká forma dokumentu se popisuje.

př.: ČSN ISO 690 (v ČR velmi rozšířený citační styl) vyžaduje u citací elektronických dokumentů specifické údaje: označení typu dokumentu (online); datum citování (kdy jsme dokument viděli); údaj o dostupnosti (URL, DOI apod.).

  • Zjistěte si, jaký citační styl použít. V každém oboru jsou jiné zvyklosti. Při publikování v odborných časopisech se autoři řídí pokyny pro autory (mnoho nakladatelství nebo odborných časopisů má vlastní citační styl). Při psaní bakalářských, diplomových a dizertačních pracích určuje citační styl univerzita, fakulta, katedra.
  • Najděte příslušný vzor citace. Viz Vzory citací podle ČSN ISO 690.
  • Zapište si údaje - pozorně a pečlivě (např. dodržování interpunkce). Špatně zapsané údaje jsou častou (a zbytečnou) chybou při citování.