Logo UK

Open Access časopisy

Publikování v OA časopisech je tzv. zlatou cestou v rámci otevřeného přístupu. Kvalita OA časopisů je zajištěna standardním recenzním řízením. Otevřený přístup by neměl mít vliv na kvalitu časopisu a článků, pouze se mění obchodní model financování časopisu.

Vydavatelé OA časopisů většinou nevyžadují, aby jim autoři přenechali svá autorská práva (ponechávají autorovi copyright), popř. uzavírají s autorem/autory licenční smlouvu o vydání článku. Autor poskytuje časopisu nevýhradní licenci k publikaci článku – to znamená, že může s článkem nadále libovolně nakládat, např. jej zveřejnit na své webové stránce, sociální síti, nebo jej uložit do repozitáře.

Vydávání v režimu otevřeného přístupu není bez nákladů, financování (náklady na publikování, na recenzní řízení aj.) zajišťuje vydavatel. Někteří, zejména komerční, vydavatelé proto autorům účtují servisní poplatky za publikování článků (tzv. Article Processing Charges, APC). Instituce mohou mít zřízený fond na financování publikování v otevřených časopisech, popřípadě jsou APC uznatelným nákladem projektů většiny grantových agentur.

Vyskytuje se také model, kdy instituce zaplatí poplatek (např. roční) a autoři z této instituce posléze platí nižší poplatky za publikování článků, popřípadě mohou publikovat v režimu otevřeného přístupu zcela zdarma. Příkladem je projekt SCOAP3.

Formy OA publikování

V praxi existují tři základní typy publikování v režimu Open Access:

Úplný otevřený přístup

~ vydavatel poskytuje okamžitý a bezplatný přístup k plným textům článků všem uživatelům.

OA časopisy s pozdrženým přístupem

~ časopisy s časovým embargem na články - umožňují volný přístup k článkům až po uplynutí stanovené doby od publikování (zpravidla 6-12 měsíců), přičemž v období embarga podléhají články předplatnému nebo hybridnímu modelu.

Hybridní model

~ vydavatel časopisu, který je běžně dostupný pouze na základě předplatného, dává autorům možnost po zaplacení poplatku (po přijetí článku) publikovat jejich článek volně v režimu Open Access. Autor nepřevádí autorské právo na vydavatele a není stanoveno časové embargo na zveřejnění článku v otevřeném repozitáři. Časopis tedy potom v praxi může obsahovat jak články volně dostupné, tak články dostupné pouze na základě platby (celkové předplatné časopisu institucí nebo platba za jednotlivý článek).

Důsledkem hybridního modelu je skutečnost, že pokud je časopis předplácen nějakou institucí a zároveň obsahuje články "zaplacené" autorem, je vydavateli zaplacena za časopis vyšší cena než v případě, kdy neobsahuje volné články vůbec. Z tohoto důvodu někteří vydavatelé (např. Springer) každoročně upravují ceny časopisů podle podílu článků zaplacených autory.

  Příklady hybridního modelu: Springer Open Choice, Cambridge Open Option, Elsevier Open Access options.

 

Informace o otevřených časopisech

~ poskytuje registr DOAJ – Directory of Open Access Journals. Adresář shromažďuje informace o časopisech, které umožňují čtenářům bezplatný přístup k plným textům recenzovaných vědeckých a odborných článků (ve všech jazycích a oborech).

V DOAJ naleznete informace i o českých OA časopisech z různých oborů (medicína, ekonomie, inženýrství, matematika, chemie...). 

Další české OA časopisy zajímavé pro obory rozvíjené na ČVUT najdete v Seznamu OA časopisů.

DOAJ nabízí také přehled OA časopisů rozdělený do předmětových kategorií. Pro oblast inženýrství (Technology) je v systému registrováno přes 500 titulů, rozdělených do podrobnějších oblastí, např. počítačová věda, stavebnictví, elektroinženýrství a jaderné inženýrství, obecné a stavební inženýrství, materiály, těžba a hutnictví, doprava.

Predátorské časopisy

Bohužel se množí případy vydavatelství, která se myšlenku otevřeného přístupu snaží zneužít ve svůj prospěch. Podvodné/pseudovědecké časopisy nebo celé kolekce časopisů jednoho vydavatelství jsou založeny primárně k vybírání autorských poplatků a vytváření zisku. Pro tyto časopisy a vydavatele se vžil název "predátorské časopisy/vydavatelství" (scam OA journals).

Více o predátorských časopisech, jak je poznat a bránit se jim, se dočtete v sekci Predátorské časopisy.