Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Open Access časopisy

Publikování v OA časopisech je tzv. zlatou cestou otevřeného přístupu. Kvalita OA časopisů je zajištěna standardním recenzním řízením. Otevřený přístup by neměl mít vliv na kvalitu časopisu a článků, pouze se mění obchodní model financování časopisu.

 

Publikační poplatky

Vydávání v režimu otevřeného přístupu není bez nákladů, financování (náklady na publikování, na recenzní řízení aj.) zajišťuje vydavatel. Někteří, zejména komerční, vydavatelé proto autorům účtují poplatky za publikování článků (tzv. Article Processing Charges, APC). Částky za APC se mohou pohybovat v řádech stovek až tisíců Euro/US dolarů, často v závislosti na oboru a prestiži vydavatele. Informace o poplatcích se vždy dozvíte na webové stránce vydavatele/časopisu.

K pokrytí poplatků mohou mít instituce zřízený fond na financování publikování v otevřených časopisech, popřípadě jsou APC uznatelným nákladem projektů většiny grantových agentur (v období řešení projektu).

Velmi často jsou OA časopisy vydávány univerzitami, odbornými společnostmi, akademií věd, či dalšími institucemi, které financují vydavání časopisu ze svého rozpočtu. V takovém případě není publikování pro autory zpoplatněno, vše je zdarma. Takovým vydavatelům/časopisům se někdy říká tzv. Platinum Open Access.

Vyskytuje se také model financování, kdy instituce zaplatí poplatek (např. roční) a autoři z této instituce posléze platí nižší poplatky za publikování článků, popřípadě mohou publikovat v režimu otevřeného přístupu zcela zdarma. Příkladem je projekt SCOAP3.

 

Autorská práva a licence

Vydavatelé OA časopisů většinou nevyžadují, aby jim autoři přenechali svá autorská práva (ponechávají autorovi copyright), popř. uzavírají s autorem/autory licenční smlouvu o vydání článku. Autor poskytuje časopisu nevýhradní licenci k publikaci článku – to znamená, že může s článkem nadále libovolně nakládat, např. jej zveřejnit na své webové stránce, sociální síti, nebo jej uložit do repozitáře. Nejčastěji jsou Open Access časopisy publikovány pod licencemi Creative Commons.

 

Formy OA publikování v časopise

V praxi existují tři základní typy Open Access publikování v časopisech:

Úplný otevřený přístup

~ vydavatel poskytuje okamžitý a bezplatný přístup k plným textům článků všem uživatelům.

OA časopisy s pozdrženým přístupem

~ časopisy s časovým embargem na články - umožňují volný přístup k článkům až po uplynutí stanovené doby od publikování (zpravidla 6-12 měsíců), přičemž v období embarga podléhají články předplatnému nebo hybridnímu modelu.

Hybridní model

~ vydavatel časopisu, který je běžně dostupný na základě předplatného, dává autorům možnost po zaplacení poplatku (po přijetí článku) publikovat článek v režimu Open Access. Autor si často ponechává copyright/autorská práva a není stanoveno časové embargo na zveřejnění článku v repozitáři. Takový časopis tedy v praxi může obsahovat jak články volně dostupné, tak články dostupné pouze na základě platby (předplatné časopisu nebo platba za jednotlivý článek).

Důsledkem hybridního modelu je skutečnost, že pokud je časopis předplácen nějakou institucí a zároveň obsahuje články "zaplacené" autorem, je vydavateli zaplacena za časopis vyšší cena než v případě, kdy neobsahuje volné články vůbec. Zároveň může docházet k situaci, kdy instituce za článek svých autorů zaplatí dvakrát, tedy ve formě APC při publikování, a také v rámci institucionálního předplatného. Proto tento model publikování není příliš podporován.

  Příklady hybridního modelu: Springer Open Choice, Cambridge Open Option, Elsevier Open Access options.

 

Informace o otevřených časopisech

~ poskytuje registr DOAJ – Directory of Open Access Journals. Adresář shromažďuje informace o časopisech, které umožňují čtenářům bezplatný přístup k plným textům recenzovaných vědeckých a odborných článků (ve všech jazycích a oborech).

V DOAJ naleznete informace i o českých OA časopisech z různých oborů (medicína, ekonomie, inženýrství, matematika, chemie...). 

Další české OA časopisy zajímavé pro obory rozvíjené na ČVUT najdete v Seznamu OA časopisů.

DOAJ nabízí také přehled OA časopisů rozdělený do předmětových kategorií. Pro oblast inženýrství (Technology) je v systému registrováno přes 500 titulů, rozdělených do podrobnějších oblastí, např. počítačová věda, stavebnictví, elektroinženýrství a jaderné inženýrství, obecné a stavební inženýrství, materiály, těžba a hutnictví, doprava.

 

Predátorské časopisy

Bohužel se množí případy vydavatelství, která myšlenku otevřeného přístupu zneužívají. Podvodné/pseudovědecké časopisy nebo celé kolekce časopisů jednoho vydavatelství jsou založeny primárně k vybírání autorských poplatků. Publikují obsah, který neprošel standardním recenzním řízením a tedy není ověřený a důvěryhodný. Pro tyto časopisy a vydavatele se vžil název "predátorské časopisy/vydavatelství" (scam OA journals).

Více o predátorských časopisech, jak je poznat a bránit se jim, se dočtete v sekci Predátorské časopisy.

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.