Logo UK

Autorské právo a publikování

Autorská práva člověk získává automaticky v okamžiku, kdy vytvoří a zveřejní autorské dílo.

 Autorský zákon se vztahuje/chrání pouze autorská díla! (Zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů)

Autorské dílo

Znaky:

  • jedinečné dílo
  • dílo je výsledkem tvůrčí činnosti umělecké nebo vědecké (u fotografií, počítačových programů a databází stačí, že jsou původní)
  • autorem je fyzická osoba
  • dílo je vyjádřeno ve vnímatelné podobě (byť za pomoci nějakého přístroje)

Pod autorsko-právní ochranu spadá i:

  • umělecký výkon
  • zvukový záznam
  • zvukově obrazový záznam
  • rozhlasové a televizní vysílání
  • databáze (jedná se o zvláštní právo pro pořizovatele databáze)

 Princip, myšlenka se nechrání, ALE chrání se jejich tvůrčí vyjádření (např. detektivka) Výjimky z ochrany autorského práva (jedná se o díla, která by svou povahou splňovala podmínky ochrany autorským zákonem, ale jsou z ní vyjmuta z důvodu veřejného zájmu). - úřední díla (např. právní předpisy, soudní a správní rozhodnutí, obecní kroniky, státní symboly) - výtvory tradiční lidové kultury (není-li pravé jméno autora obecně známo

Co JE autorské dílo

  • slovesné dílo vyjádřené řečí nebo písmem (sem spadá většina odborných publikací)
  • hudební dílo
  • dramatické dílo
  • hudebně-dramatické dílo
  • choreografické dílo
  • pantomimické dílo
  • fotografické dílo a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii
  • audiovizuální dílo, např. dílo kinematografické
  • výtvarné dílo, např. dílo malířské, grafické a sochařské - architektonické dílo včetně urbanistického
  • dílo užitého umění
  • kartografické dílo
  • počítačový program - podmínkou je, že musí být vlastním autorovým duševním výtvorem
  • databáze - podmínkou je, že způsob výběru nebo uspořádání obsahu databáze je autorovým vlastním duševním výtvorem