Logo UK About Library Redakce časopisu Blog Open Science University

Slovníček OA pojmů

APC poplatek

(Article processing charge - APC) - poplatek za publikaci článku v některém z otevřených časopisů

autoarchivace

uložení elektronické verze vědecké nebo akademické práce do repozitáře samotným autorem (může se jednat např. o studentské a vědecké kvalifikační práce, preprinty a postprinty recenzovaných článků, výzkumné a technické zprávy, výukové materiály). Řada renomovaných vydavatelství (Springer, Elsevier, IEEE, IoP) autoarchivaci umožňuje

časopisy s pozdrženým přístupem

(časopisy s časovým embargem na články) - umožňují volný přístup ke svým článkům až po uplynutí stanovené doby od publikování (zpravidla 6-12 měsíců), přičemž v období embarga podléhají články předplatnému nebo hybridnímu modelu

bronzová cesta OA

(Bronze OA) - publikování v časopisech bez připojené licence

černá cesta OA

(Black OA) - nelegálně zpřístupněné články (článek poskytuje 3. strana)

Data Management

soubor činností spojených s řízením dat 

Data Management Plan (DMP)

(plán správy dat) - formální dokument popisující cyklus správy dat nashromážděných, zpracovaných a/nebo generovaných během realizace a po ukončení projektu

dataset

je kolekce dat - vzájemně propojených tabulek nebo souborů - které se vztahují k určitému experimentu nebo události

diamantová / platinová cesta OA

(Diamond OA) - publikování v otevřených časopisech bez APC

draft

návrh článku

e-print

elektronický preprint, nebo postprint článku z (recenzovaného) časopisu

FAIR data

data poskytovaná na základě principu FAIR: ‚Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable‘

hybridní model OA publikování

dává autorům možnost po zaplacení poplatku (většinou až po přijetí článku) volně zpřístupnit svůj článek publikovaný v recenzovaném časopise (který je jinak dostupný pouze na základě předplatného); autor nepřevádí autorské právo na vydavatele a není stanoveno časové embargo na publikování článku v otevřeném repozitáři; časopis tedy potom v praxi může obsahovat jak články volně dostupné, tak články dostupné pouze na základě platby (celkové předplatné časopisu institucí nebo platba za jednotlivý článek)

identifikátor autora

slouží jako unikátní osobní ID, které autory jednoznačně identifikuje po celou profesní kariéru; především pomáhá správně identifikovat publikace autora v citačních a jiných databázích a díky nim lze jednoduše odečíst základní autorské metriky - počet publikací, počet citací, H-index; např. ResearcherID v databázi Web of Science, Scopus Author ID pro databázi Scopus, a univerzální identifikátor ORCID

identifikátor publikace

mezinárodní jednoznačný a trvalý identifikátor dokumentu, který zajišťuje trvalý odkaz na konkrétní elektronický dokument v prostředí internetu, např. DOI

institucionální repozitář

digitální kolekce výsledků vytvořených na univerzitě nebo ve výzkumné instituci, často provozovaná knihovnou dané instituce.; členům dané komunity umožňuje repozitář elektronicky ukládat výsledky jejich akademické a vědecké činnosti

metadata

poskytují informaci o jiných datech

oborově zaměřený (předmětový) repozitář

nabízí vědcům a akademikům z určitého vědeckého oboru nebo skupiny souvisejících oborů možnost publikovat jejich práce; není omezen na výsledky práce pouze z jedné instituce

open access

(otevřený přístup, OA) - způsob zveřejňování a přístupu k odborným informacím, zejména k plným textům recenzovaných vědeckých článků; jde se o neomezený online přístup, který je pro uživatele zdarma a bez většiny copyrightových a licenčních omezení a otevírá jim přístup k publikacím, které jsou jinak tradičně zpřístupňovány jen za úplatu (formou předplatného, licence, pay-per-view apod.) - zejména k časopiseckým článkům publikovaných v recenzovaných časopisech

open science

(otevřená věda, OS) - koncept podporující větší transparentnost, otevřenost a spolupráci ve výzkumu na základě šíření znalostí pomocí digitálních a kolaborativních technologií. Otevřená věda zahrnuje sdílení a opětovné použití vědecké metodiky, dat, nástrojů a materiálů a dostupnost výsledků výzkumu pro výzkumné pracovníky a širokou veřejnost (zejména pokud jsou financovány z veřejných prostředků)

otevřená výzkumná data

(Open Research Data) - data v digitální podobě pocházející z výzkumných projektů dostupná bez omezení online všem potenciálním uživatelům; otevřený přístup k výzkumným datům zahrnuje možnost data volně používat, upravovat a sdílet kýmkoli k jakémukoli účelu

práva přístupu v repozitáři

otevřený (open), embargovaný (embargoed), omezený (restricted), uzavřený (closed)

podkladová data 

(underlying data) – výzkumná data potřebná k interpretaci a validaci výsledků prezentovaných ve vědeckých článcích a publikacích

postprint

jakákoliv verze článku, která prošla a byla schválena recenzním řízením; pro archivaci postprintu je zapotřebí souhlas vydavatele (pokud autor předává autorská práva vydavateli); podmínky autoarchivace jsou uvedeny ve smlouvě s vydavatelem a většinou také na jeho webové stránce

predátorský časopis

podvodný obchodní subjekt, jehož jediným cílem je generovat zisk přes publikační poplatky (article processing charges, APCs) - bez přidané hodnoty a dodržování zavedených standardů ve vědecké komunikaci; predátoři zneužívají placený model zlatého otevřeného přístupu

preprint

jakákoliv předběžná verze článku určeného k publikování v recenzovaném časopise (většinou verze nabídnutá k publikování), právo na autoarchivaci preprintu má každý autor, neboť je stále držitelem autorských práv a neporušuje tedy zákon

repozitář

elektronická kolekce vědeckých a akademických prací autorů z jedné instituce nebo oboru, volně dostupná prostřednictvím internetu; do repozitáře ukládá práce sám autor (autoarchivace); repozitáře většinou poskytují plné texty dokumentů, případně jsou dostupné záznamy o existenci dokumentu (metadata) a přístup k plnému textu je vyhrazen pro uživatele z dané instituce

vydavatelská verze

(Published Version) - článek po finálních grafických úpravách vydavatele, v této verzi publikován v odborném časopisu, obsahově totožný s tzv. post-printem

výsledek typu “J”

recenzovaný odborný článek zveřejněný v odborném časopise bez ohledu na stát vydavatele, prezentující původní výsledky výzkumu uskutečněného autorem nebo týmem, jehož byl autor členem

výzkumná data

(Research data) - data vznikající při výzkumné činnosti

zlatá cesta OA (zlatý OA)

(gold OA, OA publishing) - otevřený přístup k publikacím poskytují vydavatelé, kteří své publikace zveřejňují zcela v režimu OA, používají tzv. hybridní model nebo umožňují volné zpřístupnění článků (časopisů) po uplynutí určité lhůty; publikované články zpravidla  procházejí standardním recenzním řízením

zelená cesta OA (zelený OA)

(green OA, OA self-archiving) - otevřený přístup ke svým pracím poskytují sami autoři tím, že své dílo (preprint, článek, kvalifikační práci apod.) zveřejní v oborových nebo institucionálních digitálních repozitářích, popř. na webových stránkách svých nebo své instituce; nejedná se vždy o práce, které prošly recenzním řízením

 

Používáme cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.